Paraveterinair kan taken dierenarts overnemen

News

De werkdruk bij dierenartsen kan deels worden weggenomen door taken over te hevelen naar paraveterinairen. De mogelijkheden daarvoor gaat minister Piet Adema onderzoeken. Hij schrijft dat de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de werkdruk en het tekort aan dierenartsen.

In de praktijk, maar ook bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is al enkele jaren sprake van een tekort aan dierenartsen. Dierenartsen dragen met hun werk bij aan het borgen van verschillende publieke waardes. Minister Adema noemt in de brief aan de Kamer onder andere diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. De minister noemt het belangrijk dat dat ook in de toekomst geborgd blijft.

Meer dierenartsen

Om meer inzicht te krijgen in wat er precies speelt in het werkveld van dierenartsen, gaf Adema opdracht tot het onderzoek. Dat bestond uit twee delen. In het deel dat is uitgevoerd door Geelen Consultancy is gekeken naar onderliggende oorzaken van het tekort aan dierenartsen en de werkdruk. In datzelfde onderzoek worden ook oplossingen aangedragen, waarvan minister Adema de mogelijkheden gaat onderzoeken. Paraveterinairen taken van dierenartsen laten uitvoeren, is daar een van.

In reactie op het tekort aan dierenartsen heeft de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht met ingang van dit studiejaar het plafond van de master verhoogd van 190 naar 240 plaatsen. Zijinstroom van studenten Animal Sciences vanuit de universiteit Wageningen en andere diergerelateerde opleidingen is sinds september 2022 ook mogelijk. ‘Hiermee worden belangrijke stappen gezet om het aantal dierenartsen op de arbeidsmarkt te vergroten’, schrijft Adema aan de Tweede Kamer.

Kwaliteitssysteem

Bureau Beerenschot onderzocht de positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging binnen de beroepsgroep. Die kan beter, is de conclusie. Het werken met valide, werkbare en goed onderhouden veterinaire handelingsrichtlijnen zal de kwaliteit van het handelen van dierenartsen, schrijft Adema aan de Kamer. Hij wil daarom in 2023 afspraken maken met de beroepsgroep voor een breed gedragen plan.

Daarnaast moet onder dierenartsen ‘een leven lang leren’ worden gestimuleerd. Onder andere door een goed opleidingsaanbod van bijscholing. Tot slot concludeert Adema dat in de loop van de jaren de wijze waarop dierenartsen zijn georganiseerd erg versnipperd is geworden. ‘Het is mijn nadrukkelijke wens om te komen tot een onafhankelijke, breed gedragen organisatie, voor en door dierenartsen’, zegt de minister.

.

voorzien.
Als tweede hoofdaanbeveling wordt geadviseerd om permanente leerprocessen
van praktiserende dierenartsen te stimuleren.
Hiervoor bieden de onderzoekers vijf concrete subaanbevelingen: 1) Stimuleer het
ontstaan van een goed opleidingsaanbod van bijscholing voor praktiserende
dierenartsen; 2) Experimenteer binnen het veterinaire tuchtrecht met een
klachtenprocedure met een duidelijk lerend karakter, en neem daarbij de
ingerichte structuren voor het indienen van klachten bij zorgverleners in de
humane sector als uitgangspunt; 3) Voer een systeem van uitschrijving en
herregistratie in met (in bepaalde gevallen) een verplichting tot bijscholing. De
onderzoekers bevelen daarbij aan om dierenartsen iedere vijf jaar te vragen zich
op basis van een werkervaringseis te herregistreren en om dierenartsen uit te
schrijven die zich niet herregistreren; 4) Overweeg een nascholingsplicht vanuit
de overheid voor praktiserende dierenartsen die niet voorwerp worden van een
nascholingsplicht via de private weg; 5) Verduidelijk de rol en positie van de
praktiserende dierenarts in relatie tot het publieke belang milieu/klimaat.
it onderzoek is in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd door
adviesbureau Berenschot.

This article originally appeared on https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/24/paraveterinair-kan-taken-dierenarts-overnemen

Brian Jones

Author and owner of WantedDroid.com - scouring the internet for all the news related to Android. Contact me here: https://wanteddroid.com/contact/

Leave a Reply